Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Από το ημερολόγιο του Αντίχριστου: οι επτά αναθεματισμοί κατά του ελληνισμού


Περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Ζ’ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας» (787 μ.χ.). Τα αναθέματα αυτά αναγινώσκονται και σήμερα κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας στις ελληνικές εκκλησίες.
Το κείμενο πήρα από την έκδοση του περ. Δαυλός, Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα της Ορθοδοξίας, Αθήνα 2007, και αποτελεί τμήμα των μισαλλόδοξων απόψεων της Εκκλησίας από την Παλαιά Διαθήκη ως σήμερα. Η προκλητικότητα αυτών των αναθεματισμών ήταν που προκάλεσε την παρέμβαση του Κωστή Στεφανόπουλου από την θέση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ώστε να παύσουν οι αναθεματισμοί κατά του Ελληνικού Έθνους στις εκκλησίες της Ελλάδος. Ιδού το κείμενο στη χαρακτηριστική κορακίστικη αρχαιοελληνική γλώσσα της Εκκλησίας.

1. «Τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμην και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν∙ κτιστήν γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν, άκτιστον δε χαρακτηρίζει ουσίαν, καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις αθεϊαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και τοις την των κτισμάτων λατρείαν τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος∙ ανάθεμα τρις

[Οι φιλοσοφικές απόψεις περί «κτιστού» και «ακτίστου», που αναθεματίζονται εδώ, ανήκουν στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α.]

2. Τοις τα ελληνικά δεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως∙ ανάθεμα τρις
3. «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, κα ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς∙ ανάθεμα τρις
4. «Τοις δεχομένοις και παραδιδούσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε και παρέδοτο και δια πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αϊδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις∙ ανάθεμα τρις
5. «Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσινανάθεμα τρις
6. «Τοις την μωράν των έξωθεν [=Ελλήνων] φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν∙ ανάθεμα τρις
7. «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντες, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων∙ ανάθεμα τρις

Υ.Γ. Εκ τω υστέρων ανακάλυψα μια εξαιρετική παρουσίαση του θέματος από την Ερινύα

Δεν υπάρχουν σχόλια: