Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Από τον σκουπιδοτενεκέ: Οι ταυτότητες και ο Συνήγορος του Πολίτη

Σήμερα ανέσυρα από τον σκουπιδοτενεκέ μια σειρά επιστολών –τρεις τον αριθμό- από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς τον γράφοντα σχετικά με το θέμα των ταυτοτήτων. Η αιτία που θεωρώ άξιες λόγου αυτές τις επιστολές δεν είναι μόνο γιατί, με βάση αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη υπέδειξε την αλλαγή των ταυτοτήτων όλων των ελλήνων πολιτών –όπερ και εγένετο- αλλά και για τη σημασία που απέκτησε το κατά τα άλλα ευτελές και γραφειοκρατικό θέμα της τροποποίησης ενός δημοσίου εγγράφου για την ελληνική κοινωνία. Η ανάδειξή του από την Εκκλησία σε μείζον θέμα εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας αποτέλεσε την αρχή για την αποδόμηση αυτών των εννοιών που, αφενός, καταδυναστεύουν τον σύγχρονο άνθρωπο και, αφετέρου, αποτελούν τροχοπέδη για την μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Παράλληλα όμως η παρουσίαση αυτών των επιστολών στοχεύει στην υπόμνηση του δικαιώματος κάθε ελεύθερου πολίτη να προσφύγει σε θεσμοθετημένες Αρχές προστασίας του και της δυνατότητας του να αλλάξει τα πράγματα που άπτονται ζητημάτων συνείδησης, ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και μια που το θέμα μας αφορά την καταδυνάστευση της ελληνικής κοινωνίας από την Εκκλησία (και από τη θρησκεία), παραδείγματα τέτοιων ζητημάτων συνείδησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία και στα δικαστήρια, ο θρησκευτικός όρκος, η καύση των νεκρών, η πολιτική κηδεία, τα δικαιώματα των γκέι και των λεσβιών κτλ
Στη συνέχεια παραθέτω τις τρεις επιστολές:
την πρώτη (1), από τον Συνήγορο του Πολίτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον γράφοντα,
τη δεύτερη (2), από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς τον Συνήγορο του Πολίτη και
την τρίτη (3), από τον Συνήγορο του Πολίτη προς τον γράφοντα.


1.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Αρ. Πρωτ.: 16737.1/00

Πληροφορίες:
Γιάννης Μόσχος, τηλ.: 7289617
Πόπη Λυκοβαρδή, τηλ.: 7289620
Φαξ: 7292129

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
Ομήρου 8
105 64 ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στις 9 Νοεμβρίου 2000, ο κύριος Α. Δ. Κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη με την οποία μας γνωρίζει ότι το Αστυνομικό Τμήμα Αι... αρνήθηκε την αντικατάσταση του αστυνομικού δελτίου ταυτότητός του με το αιτιολογικό ότι εφ’ όσον δεν το είχε απολέσει και δεν είχε αλλάξει κάποιο ουσιώδες στοιχείο από τα αναγραφόμενα στο υπάρχον δελτίο, δεν μπορούσε να προβεί σε έκδοση νέου.

Είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ 127/69 και ν. 1599/86, το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας αντικαθίσταται εάν μεταβληθεί κάποιο ουσιώδες στοιχείο του ή μετά την παρέλευση δεκαετίας. Επίσης, με το 910/17/15-5-2000 έγγραφό σας προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κρίνετε ότι ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν στις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν πρέπει πλέον να συλλέγονται ούτε να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, διότι προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2472/97 («εφεξής κατά την έκδοση των νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή τυχόν αντικατάσταση των παλαιών να μη συλλέγουν ...ούτε να επιτρέπουν την αναγραφή και να μην επεξεργάζονται ...» [τα στοιχεία αυτά]).

Από τα παραπάνω εφεξής καθίσταται σαφές ότι η απαγόρευση αναγραφής των στοιχείων που προστατεύονται από τον ν. 2472/97 αφορά τις νέες αστυνομικές ταυτότητες.

Εντούτοις, ήδη στο στοιχείο 7 της §3 του ως άνω εγγράφου σας, αναφέρετε ότι «προκύπτει ότι τόσο τα παλαιού όσο και τα νέου τύπου δελτία ταυτότητας ...είναι δημόσια έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», άρα η ανάγκη απάλειψης των στοιχείων που προστατεύονται από το ν. 2472/97 αφορά και τα παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναρωτιέται, εάν μετά την προαναφερθείσα απόφαση της Αρχής σας, είναι δικαίωμα κάθε έλληνα πολίτη να ζητήσει την αντικατάσταση της παλαιού τύπου ταυτότητάς του με νέου τύπου, ώστε να προστατεύονται τα ατομικά του στοιχεία που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν 2472/97, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταβολή κάποιων στοιχείων από τα αναγραφόμενα ούτε να έχει παρέλθει δεκαετία από την έκδοσή της και χωρίς, φυσικά, να έχει επέλθει απώλειά της. Βεβαίως, μια μαζική κατάθεση αιτήσεων αλλαγής δελτίων ταυτότητας θα δημιουργούσε τεράστιες δυσχέρειες στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο Συνήγορος του Πολίτη όμως πιστεύει ότι θα ήταν δυνατή η εξεύρεση λύσεων που θα επέτρεπαν την απορρόφηση των αιτήσεων σε διαδοχικά στάδια και με ομαλή διαδικασία.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα.

Με τιμή
Γιώργος Καμίνης

Κοινοποιείται
Κύριο Α. Δ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχ. Δ/νση: Ομήρου 8, 6ος όροφος
Ταχ. Κωδ.: 105 64
Πληροφ.: Κ. Καρβέλη
Τηλ.: 3352621
Φαξ: 3352617

Αθήνα 16-05-2001

Αρ. Πρτ. 1007

Προς
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπόψη κ. Γιώργου Καμίνη
Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5
ΑΘΗΝΑ 115 28

Αγαπητέ Κύριε Καμίνη,
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 683/19.03.2001 επιστολής σας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Αυτό καθεαυτό το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δεν αποτελεί αρχείο, ώστε η συγκρότησή του να εμπίπτει καθεαυτή στην διαδικασία τς Αρχής με βάση το ν. 2472/1997.

Αρχείο αποτελεί το σύνολο των δεδομένων, από τα οποία η αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή αντλεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αστυνομική ταυτότητα.

Γίνεται φανερό κατόπιν αυτού, ότι η απόφαση της Αρχής 510/17/15-05-2000 έχει την έννοια ότι κάθε φορά που κατά νόμο εκδίδεται νέο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, θα πρέπει πρωτύτερα στο αρχείο, από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα, να εξαλείφονται τα δεδομένα που δεν συνάδουν με αυτήν (απόφαση).

Η αίτηση, κατά συνέπεια, για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου που καθορίζει πότε εκδίδεται νέο Δελτίο Ταυτότητας, δεν είναι νόμιμη. Νόμιμη είναι καταρχήν η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 247/1997, διαγραφής από το αντίστοιχο αρχείο των δεδομένων, που η Αρχή στην προμνησθείσα απάφασή της έκρινε μη συνάδοντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, και στη συνέχεια η αίτηση για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας που θα αντιστοιχεί, στα δεδομένα του αρχείου. Για την υποβολή της αίτησης διαγραφής απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 436/14-12-1998 απόφαση της αρχής καταβολή παραβόλου είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 12 παράγραφος 3 του ν. 2472/1997 για την επιστροφή των χρημάτων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Το Μέλος της Αρχής
Σωτήριος Λύτρας
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου
Του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνήγορος του Πολίτη
Αρ. Πρωτ. 7293/28-5-2001


3.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Αθήνα, 30 Μαϊου 2001

Αρ. Πρωτ.: 16737.1/00

Πληροφορίες:
Γιάννης Μόσχος, τηλ.: 7289617
Πόπη Λυκοβαρδή, τηλ.: 7289620
Φαξ: 7292129

Κύριο Α. Δ.

Αγαπητέ Κύριε,
Στη συνέχεια της αναφοράς σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την άρνηση της αστυνομίας να σας εκδώσει νέα αστυνομική ταυτότητα, σας κοινοποιούμε την απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προς εμάς, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αλλαγή ταυτότητας δεν μπορείτε να κάνετε εφ’ όσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προς αυτό προϋποθέσεις (απώλεια, γάμος, συνταξιοδότηση κτλ).

Μπορείτε όμως να ζητήσετε (εγγράφως) από την Αστυνομία να προβεί στη διαγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στην απόφαση της Αρχής ΠΔΠΧ από το αρχείο που σας αφορά και φυλάσσεται στην αστυνομία (άρθρο 12 του ν. 2472/07). Στη συνέχεια, μπορείτε να ζητήσετε να εκδοθεί νέα ταυτότητα, εναρμονισμένη στα νέα προσωπικά σας δεδομένα που θα υπάρχουν στο ως άνω αρχείο της αστυνομίας. Να σημειωθεί ότι, για την διαγραφή των στοιχείων, απαιτείται καταβολή παραβόλου είκοσι χιλιάδων δραχμών.

Κατά τη διαδικασία αυτή, εάν παραστεί ανάγκη, μπορείτε να επιδείξετε το έγγραφο της Αρχής σε τυχόν αστυνομικά όργανα.

Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε η διαμεσολαβητική παρέμβασή του και περατώνει την έρευνα για την υπόθεσή σας.

Με τιμή
Γιώργος Καμίνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: